Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (w skrócie KP PSP w Proszowicach) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KP PSP w Proszowicach https://archiwum.straz-proszowice.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
ul. 3 Maja 140; 32-100 Proszowice
tel: 12 385 31 60
fax: 12 385 31 78
e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12

Strona internetowa KP PSP w Proszowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów
 3. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa KP PSP w Proszowicach posiada następujące ułatwienia:

 • powiększenie lub pomniejszenie ekranu
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • przystępna czcionka
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika KP PSP w Proszowicach

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej KP PSP w Proszowicach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogdan Skowron 
e-mail: b.skowron@straz-proszowice.pl 
Telefon: 12 385 31 62

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wprzypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach przy ul. 3 Maja 140 nie spełnia wszystkich minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oznakowane miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na wewnętrznym parkingu przy wejściu do budynku od strony wschodniej.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się przy udziale służby dyżurnej na podstawie wewnętrznych regulaminów pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

W zakresie obsługi klientów urzędu istnieje możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami narządów ruchu przez pracowników merytorycznych poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w holu na parterze budynku urzędu. Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. poprzez ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content